കര്മല മാതാവിനോടുള്ള പ്രാർത്ഥന

കര്മല മാതാവിനോടുള്ള പ്രാർത്ഥന കർമ്മല മാതാവിനോടുള്ള വിശുദ്ധ സൈമൺ സ്റ്റോക്കിന്റെ ജപം. തിരുനാൾ ജുലൈ 16. മഹാ പരിശുദ്ധ കന്യകയെ !കർമ്മല സഭയുടെ അലങ്കാരമെ!ഒരിക്കലും വാടാതെ വിടർന്നു ശോഭിക്കുന്ന കന്യകാപുഷ്പമേ ! ആകാശമോക്ഷത്തിന്റെ ശോഭയുള്ള ദിവ്യാലങ്കാരമെ! മനുഷ്യാവതാരം ചെയ്ത ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ കന്യകാജനനി !... Read more »