ദമ്പതികളുടെ പ്രാർത്ഥന

ദമ്പതികളുടെ പ്രാർത്ഥന 💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝 (ജീവിത പങ്കാളി അടുത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ അവരെ മനസ്സിൽ കണ്ട പ്രാർത്ഥിക്കുക ) നക്ഷത്രചിഹ്നം(⭐) കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ ജീവിതപങ്കാളിയുടെ ശിരസ്സിൽ കൈവെച്ച് ചൊല്ലുക പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ദൈവമേ, എന്നെയും എന്റെ ഭർത്താവിനെയും/ ഭാര്യയെയും തിരുമുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. എന്റെ ഭർത്താവിൽ /ഭാര്യയിൽ... Read more »

നവവൃന്ദം മാലാഖമാരോടുള്ള പ്രാർത്ഥന

നവവൃന്ദം മാലാഖമാരോടുള്ള പ്രാർത്ഥന മഹത്വമാർന്ന സിംഹാസനത്തിൽ വാഴുന്ന രാജാധിരാജനും സർവ്വാധി നാഥനുമായ ത്രിത്വൈക ദൈവമേ, അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ സ്തുതിച്ചാരാധിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധൻ, പരിശുദ്ധൻ എന്ന് അങ്ങയെ അനവരതം പാടി സ്തുതിക്കുന്ന മാലാഖവൃന്ദത്തോടും സ്വർഗ്ഗവാസികളോടും ചേർന്ന് അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. നല്ല ദൈവമേ മനുഷ്യമക്കളെ കാത്തു സംരക്ഷിക്കുവാനും... Read more »

നാടോടികാറ്റു

Read more »

VOMITING

VOMITING DEFINITION:- It is forceful expulsion of the stomach contents through the mouth and sometimes the nose. CAUSES:- Gastritis Poisoning Brain tumors Medication Intense pain Overeating Heart attack Brain injury Ulcers Some... Read more »

SHOCK

SHOCK DEFINITION:- Shock is medical emergency in which the organs and tissue of the body are not receiving an adequate blood flow. TYPES:- Cardiogenic shock: Associated with heart problems. Hypovolemic shock: Caused... Read more »

INCONTINENCE

INCONTINENCE DEFINITION:- Inability of body to control the evacuation functions of urination or defecation is called incontinence. It may be of following types: Faecal incontinence: Involuntary excretion of bowel contents. Urinary incontinence:... Read more »

GANGRENE

GANGRENE DEFINITION:- GANGRENE refers to the the death of body tissue due to lack of blood flow or bacterial infection. CAUSES:- Infection Injury Tight bandage/plaster Heat/cold Obstruction in blood vessels, e.g., arteriosclerosis,... Read more »

EDEMA

EDEMA DEFINITION:- Edema is the medical term for swelling. It is a general response of the body to injury or inflammation. CAUSES:- Decrease albumin level Allergic reaction Obstruction of flow Burns CHF... Read more »

COMA (UNCONSCIOUSNESS)

COMA (UNCONSCIOUSNESS) DEFINITION:- It is defined as a deep sleep like state from which patient can not be aroused. CAUSES:- Metabolic Diabetes Uraemia Alcoholism Liver failure Drug induced e.g., sedatives. Trauma Brain... Read more »

PAIN MANAGEMENT

PAIN MANAGEMENT DEFINITION:- Pain is an unpleasent experience associated with actual or potential tissue damage. TYPES:- There are so many types, according to severity, onset, nature and continuity, e.g.,. According to severity:... Read more »