WAY OF THE CROSS MALAYALAM കുരിശിന്റെ വഴി

 

കുരിശിന്റെ വഴി

പ്രാരംഭ ഗാനം

കുരിശിൽ മരിച്ചവനെ,കുരിശാലെ വിജയം വരിച്ചവനെ,മിഴിനീരൊഴുക്കിയങ്ങേ , കുരിശിൻറെ വഴിയേ വരുന്നു ഞങ്ങൾ .
ലോകൈകനാഥാ, നിൻ ശിഷ്യനായ്ത്തീരുവാനാശിപ്പോ നെന്നു മെന്നും കുരിശു വഹിച്ചു നിൻ കാൽപ്പാടു പിഞ്ചെല്ലാൻ കല്പിച്ച നായകാ.നിൻ ദിവ്യ രക്തത്താലെൻ പാപമാലിന്യം കഴുകേണമേ, ലോക നാഥാ

പ്രാരംഭ പ്രാർത്ഥന

നിത്യനായ ദൈവമേ,ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.പാപികളായ മനുഷ്യർക്കുവേണ്ടി ജീവൻ ബലി കഴിക്കുവാൻ തിരുമനസ്സായ കർത്താവേ ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു.
അങ്ങു ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചു: അവസാനം വരെ സ്നേഹിച്ചു.സ്നേഹിതനു വേണ്ടി ജീവൻ ബലി കഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സ്നേഹമില്ലെന്ന് അങ്ങ് അരുളിചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ പീലാത്തോസിന്റെ ഭവനം മുതൽ ഗാഗുൽത്താവരെ കുരിശും വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അവസാനയാത്ര അങ്ങേ സ്നേഹത്തിന്റെ ഏറ്റം മഹത്തായ പ്രകടനമായിരുന്നു. കണ്ണുനീരിന്റെയും രക്തത്തിന്റെയും ആ വഴികളിൽക്കൂടി; വ്യാകുലയായമാതാവിന്റെ പിന്നാലെ ഒരുതീർത്ഥയാത്രയായി ഞങ്ങളും അങ്ങയെ അനുഗമിക്കുന്നു.സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി ഞെരുക്കമുള്ളതും, വാതിൽ ഇടുങ്ങിയതുമാണെന്ന് ഞങ്ങളെ അറിയിച്ച കർത്താവേ, ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ ദിവസവും ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന വേദനകളും കുരിശുകളും സന്തോഷത്തോടെ സഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇടുങ്ങിയ വഴികളിൽ കൂടി സഞ്ചരിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ .

കർത്താവേ അനുഗ്രഹിക്കേണമേ.
പരിശുദ്ധ ദേവമാതാവേ, ക്രൂശിതനായ കർത്താവിന്റെ തിരുമുറിവുകൾ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പതിപ്പിച്ചുറപ്പിക്കണമേ .

(ഒന്നാം സ്ഥലത്തേയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ )

ഒന്നാം സ്ഥലം

ഈശോ മിശിഹാ മരണത്തിനു വിധിക്കപ്പെടുന്നു

ഈശോമിശിഹിയേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ കുമ്പിട്ടാരാധിക്കുന്നു:

എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ വിശുദ്ധ കുരിശിനാൽ ✝ അങ്ങു ലോകത്തെ വീണ്ടു രക്ഷിച്ചു

മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ പാപപരിഹാരത്തിനുള്ള ബലി ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു ….. ഈശോ പീലാത്തോസിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു …..അവിടുത്തെ ഒന്നു നോക്കുക ….ചമ്മട്ടിയടിയേറ്റ ശരീരം …. രക്തത്തിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച വസ്ത്രങ്ങൾ തലയിൽ മുൾമുടി .ഉറക്കമൊഴിഞ്ഞ് കണ്ണുകൾ …. ക്ഷീണത്താൽ വിറയ്ക്കുന്ന കൈകാലുകൾ ….. ദാഹിച്ചു വരണ്ട നാവ് ….. ഉണങ്ങിയ ചുണ്ടുകൾ .
പീലാത്തോസ് വിധി വാചകം ഉച്ചരിക്കുന്നു.കുറ്റം മില്ലാത്തവൻ കുറ്റക്കാരനായി വിധിക്കപ്പെട്ടു ….. എങ്കിലും, അവിടുന്ന് എല്ലാം നിശബ്ദനായി സഹിക്കുന്നു .

എന്റെ ദൈവമായ കർത്താവേ,അങ്ങ് കുറ്റമറ്റവനായിരുന്നിട്ടും കുരിശുമരണത്തിനു വിധിക്കപ്പെട്ടു വല്ലോ.എന്നെ മറ്റുള്ളവർ തെറ്റിദ്ധരിക്കുമ്പോഴും ,നിർദ്ദയമായി വിമർശിക്കുമ്പോഴുംകുറ്റക്കാരനായി വിധിക്കുമ്പോഴുംഅതെല്ലാം അങ്ങയെപ്പോലെ പോലെ സമചിത്തനായി സഹിക്കുവാൻ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കേണമേ അവരുടെ ഉദ്ദേശത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാതെ അവർക്കുവേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ .
1⃣ സ്വർഗ. 1⃣ നന്മ.

✝ കർത്താവേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ.

പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവേ ക്രൂശിതനായ കർത്താവിന്റെ തിരുമുറിവുകൾ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പതിപ്പിച്ചുറപ്പിക്കണമേ

(2 സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ )

രണ്ടാം സ്ഥലം

ഈശോമിശിഹാകുരിശു ചുമക്കുന്നു

ഈശോമിശിഹിയേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ കുമ്പിട്ടാരാധിക്കുന്നു:

എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ വിശുദ്ധ കുരിശിനാൽ ✝ അങ്ങു ലോകത്തെ വീണ്ടു രക്ഷിച്ചു

ഭാരമേറിയ കുരിശും ചുമന്നുകൊണ്ട് അവിടുന്നു മുന്നോട്ടു നീങ്ങുന്നു ……ഈശോയുടെ ചുറ്റും നോക്കുക സ്നേഹിതന്മാർ ആരുമില്ല …..യൂദാസ് അവിടുത്തെ ഒറ്റിക്കൊടുത്തു …. പത്രോസ് അവിടുത്തെ പരിത്യജിച്ചു ……മറ്റു ശിഷ്യന്മാർ ഓടിയൊളിച്ചു. അത്ഭുതപ്രവൃത്തി കണ്ട വരും അവയുടെ ഫലം അനുഭവിച്ചവരും ഇപ്പോൾ എവിടെ ?……ഓശാന പാടി എതിരേറ്റവരും ഇന്ന് നിശബ്ദരായിരിക്കുന്നു …..ഈശോയെ സഹായിക്കുവാനോ ഒരു ആശ്വാസവാക്ക് പറയുവാനോ അവിടെ ആരുമില്ല …..
എന്നെ അനുഗമിക്കൂ വാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ സ്വയം പരിത്യജിച്ച് തൻറെ കുരിശു വഹിച്ചു കൊണ്ട് എന്റെ പിന്നാലെ വരട്ടെ എന്ന് അങ്ങ് അരുളിചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്റെ സങ്കടങ്ങളുടെയും ക്ലേശങ്ങളുടെയും കുരിശു ചുമന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങയെ രക്തമണിഞ്ഞ കാല്പാടുകൾ പിന്തുടരുന്നു .വലയുന്ന വരെയും ഭാരം ചുമക്കുന്ന വരെയും ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന കർത്താവേ എന്റെ ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം പരാതി കൂടാതെ സഹിക്കുവാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ

1⃣ സ്വർഗ. 1⃣ നന്മ.

✝ കർത്താവേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ.

പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവേ ക്രൂശിതനായ കർത്താവിന്റെ തിരുമുറിവുകൾ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പതിപ്പിച്ചുറപ്പിക്കണമേ

( 3-)o സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ )

മൂന്നാം സ്ഥലം

ഈശോമിശിഹാ ഒന്നാം പ്രാവശ്യം വീഴുന്നു

ഈശോമിശിഹിയേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ കുമ്പിട്ടാരാധിക്കുന്നു:

എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ വിശുദ്ധ കുരിശിനാൽ ✝ അങ്ങു ലോകത്തെ വീണ്ടു രക്ഷിച്ചു

കല്ലുകൾ നിറഞ്ഞ വഴി ….ഭാരമുള്ള കുരിശ് …..ക്ഷീണിച്ച ശരീരം …… വിറയ്ക്കുന്ന കാലുകൾ ….. അവിടുന്ന് മുഖം കുത്തി നിലത്തു വീഴുന്നു …… മുട്ടുകൾ പൊട്ടി രക്തമൊലിക്കുന്നു …… യൂദൻന്മാർ അവിടുത്തെ പരിഹസിക്കുന്നു …… പട്ടാളക്കാർ അടിക്കുന്നു ….. ജനക്കൂട്ടം ആർപ്പുവിളിക്കുന്നു …… അവിടുന്നു മിണ്ടുന്നില്ല …..

“ഞാൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന വഴികളിൽ അവർ എനിക്കു കെണികൾ വെച്ചു. ഞാൻ വലത്തേക്കു തിരിഞ്ഞു നോക്കി എന്നെ അറിയുന്നവർ ആരുമില്ല, ഓടിയൊളിക്കുവാൻ ഇടമില്ല .എന്നെ രക്ഷിക്കുവാൻ ആളുമില്ല.”

“അവിടുന്നു നമ്മുടെ ഭാരം ചുമക്കുന്നു നമുക്കുവേണ്ടി അവിടുന്നു സഹിച്ചു. ”
കർത്താവേ ഞാൻ വഹിക്കുന്ന കുരിശിനും ഭാരമുണ്ട്. പലപ്പോഴും കുരിശോടുകൂടെ ഞാനും നിലത്തു വീണു പോകുന്നു . മറ്റുള്ളവർ അതുകൊണ്ട് പരിഹസിക്കുകയും . എൻറെ വേദന വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. കർത്താവേ എനിക്ക് വീഴ്ചകളുണ്ടാകുമ്പോൾ എന്നെത്തന്നെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ എന്നെ പഠിപ്പിക്കണമേ, കുരിശു വഹിക്കുവാൻ ശക്തിയില്ലാതെ ഞാൻ തളരുമ്പോൾ എന്നെ സഹായിക്കണമേ .

1⃣ സ്വർഗ. 1⃣ നന്മ.

✝ കർത്താവേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ.

പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവേ ക്രൂശിതനായ കർത്താവിന്റെ തിരുമുറിവുകൾ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പതിപ്പിച്ചുറപ്പിക്കണമേ

( 4-ാം സ്ഥലത്തേക്കു പോകുമ്പോൾ )

നാലാംസ്ഥലം

ഈശോ വഴിയിൽ വച്ചു തന്റെ മാതാവിനെ കാണുന്നു

ഈശോമിശിഹിയേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ കുമ്പിട്ടാരാധിക്കുന്നു:

എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ വിശുദ്ധ കുരിശിനാൽ ✝ അങ്ങു ലോകത്തെ വീണ്ടു രക്ഷിച്ചു🙏

കുരിശി യാത്ര മുന്നോട്ടുനീങ്ങുന്നു … ഇടയ്ക്ക് സങ്കടകരമായ ഒരു കൂടികാഴ്ച … അവിടുത്തെ മാതാവ് ഓടിയെത്തുന്നു … അവർ പരസ്പരം നോക്കി .. കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന നാല് കണ്ണുകൾ … വിങ്ങിപ്പൊട്ടുന്ന രണ്ടു ഹൃദയങ്ങൾ ..അമ്മയും മകനും സംസാരിക്കുന്നില്ല… മകന്റെ വേദന അമ്മയുടെ ഹൃദയം തകർക്കുന്നു… അമ്മയുടെ വേദന മകൻറെ ദുഃഖം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു …

നാല്പതാം ദിവസം ഉണ്ണിയെ ദേവാലയത്തിൽ കാഴ്ച ചു വെച്ച സംഭവം മാതാവിന്റെ ഓർമ്മയിൽ വന്നു. “നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു വാൾ കടക്കും” എന്നു പരിശുദ്ധനായ ശിമയോൻ അന്ന് പ്രവചിച്ചു.
“കണ്ണുനീരോടെ വിതയ്ക്കുന്നവൻ സന്തോഷത്തോടെ കൊയ്യുന്നു” “ഈ ലോകത്തിലെ നിസ്സാര സങ്കടങ്ങൾ നമുക്ക് നിത്യഭാഗ്യം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു” ദുഃഖ സമുദ്രത്തിൽ മുഴുകിയ ദിവ്യ രക്ഷിതാവേ,സഹന ത്തിന്റെ ഏകാന്ത നിമിഷങ്ങളിൽ അങ്ങേ മാതാവിൻറെ മാതൃക ഞങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ .അങ്ങയടെയും അങ്ങേ മാതാവിന്റെസങ്കടത്തിനു കാരണം ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളാണെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു. അവയെല്ലാം പരിഹരിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ .

1⃣ സ്വർഗ. 1⃣ നന്മ.

✝ കർത്താവേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ.

പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവേ ക്രൂശിതനായ കർത്താവിന്റെ തിരുമുറിവുകൾ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പതിപ്പിച്ചുറപ്പിക്കണമേ

( 5-ാoസ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ)

അഞ്ചാം സ്ഥലം

ശിമയോൻ ഈശോയെ സഹായിക്കുന്നു

ഈശോമിശിഹിയേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ കുമ്പിട്ടാരാധിക്കുന്നു:

എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ വിശുദ്ധ കുരിശിനാൽ ✝ അങ്ങു ലോകത്തെ വീണ്ടു രക്ഷിച്ചു

ഈശോ വളരെയധികം തളർന്നു കഴിഞ്ഞു … ഇനി കുരിശോടുകൂടെ മുന്നോട്ടു നീങ്ങുവാൻ ശക്തനല്ല…അവിടുന്ന് വഴിയിൽ വച്ച് തന്നെ മരിച്ചുപോേയെകാമെന്ന് യൂദന്മാർ ഭയന്നു … അപ്പോൾ ശിമയോൻ എന്നൊരാൾ ഒരാൾ വയലിൽ നിന്ന് വരുന്നത് അവർ കണ്ടു… കെവുറീൻകാരനായ ആ മനുഷ്യൻ അലക്സാണ്ടറിന്റെയും റോപ്പോസിന്റെയും പിതാവായിരുന്നു … അവിടുത്തെ കുരിശു ചുമക്കുവാൻ അവർ അയാളെ നിർബന്ധിച്ചു അവർക്ക് ഈശോയോട് സഹതാപംതോന്നിയിട്ടല്ല ജീവനോടെ അവിടുത്തെ കുരിശിൽതറക്കണമെന്ന് അവർ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു.
കരുണാനിധിയായ കർത്താവേ . ഈ സ്ഥിതിയിൽ ഞാൻ അങ്ങയെ കണ്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്നെത്തന്നെ വിസ്മരിച്ചു ഞാൻ അങ്ങയെ സഹായിക്കുമായിരുന്നുഎന്നാൽ ” എന്റെഈ ചെറിയ സഹോദരന്മാരിൽ ആർക്കെങ്കിലും നിങ്ങൾ സഹായം ചെയ്തപ്പോഴെല്ലാം എനിക്കുതന്നെയാണ് ചെയ്തത് എന്ന് അങ്ങ് അരുളിചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ” അതിനാൽ ചുറ്റുമുള്ളവരിൽ അങ്ങയെ കണ്ടുകൊണ്ട് കഴിവുള്ള വിധത്തിലെല്ലാം അവരെ സഹായിക്കാൻ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ .അപ്പോൾ ഞാനും ശിമയോനെ പോലെ അനുഗ്രഹീതനാകും. അങ്ങേ പീഡാനുഭവം എന്നിലൂടെ പൂർത്തിയാവുകയും ചെയ്യും.

1⃣ സ്വർഗ. 1⃣ നന്മ.

✝ കർത്താവേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ.

പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവേ ക്രൂശിതനായ കർത്താവിന്റെ തിരുമുറിവുകൾ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പതിപ്പിച്ചുറപ്പിക്കണമേ

(6-ാoസ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ)

ആറാം സ്ഥലം

വെറോണിക്ക മിശിഹായുടെ തിരുമുഖം തുടയ്ക്കുന്നു

ഈശോമിശിഹിയേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ കുമ്പിട്ടാരാധിക്കുന്നു:

എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ വിശുദ്ധ കുരിശിനാൽ ✝ അങ്ങു ലോകത്തെ വീണ്ടു രക്ഷിച്ചു

ഭക്തയായ വേറോനിക്കാ മിശിഹായെ കാണുന്നു …അവളുടെ ഹൃദയം സഹതാപ ത്താൽനിറഞ്ഞു …. അവൾക്ക് അവിടുത്തെ ആശ്വസിപ്പിക്കണം. പട്ടാളക്കാരുടെ മദ്ധ്യത്തിലൂടെ അവൾ ഈശോയെ സമീപിക്കുന്നു ….ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ …സ്നേഹം പ്രതിബന്ധം അറിയുന്നില്ല …”പരമാർത്ഥ ഹൃദയർ അവിടുത്തെ കാണും” “അങ്ങയിൽ ശരണപ്പെടുന്നവരാരും നിരാശരാവുകയില്ല ” അവൾ ഭക്തിപൂർവ്വം തന്റെ തൂവാലയെടുത്തു രക്തം പുരണ്ട മുഖം വിനയപൂർവ്വം തുടച്ചു ….
“എന്നോട്സഹതപിക്കുന്ന വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു നോക്കി.ആരെയും ഞാൻ കണ്ടില്ല; എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ആരുമില്ല”പ്രവാചകൻവഴി അങ്ങ് അരുൾചെയ്ത ഈ വാക്കുകൾ എന്റെ ചെവികളിൽ മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു.സ്നേഹം നിറഞ്ഞ കർത്താവേ,വെറോനിക്കയെപോലെ അങ്ങയോട് സഹതപിക്കാനും അങ്ങയെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാനും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.അങ്ങേ പീഡാനുഭവത്തിന്റെ മായാത്ത മുദ്ര എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പതിക്കണമേ .

1⃣ സ്വർഗ. 1⃣ നന്മ.

✝ കർത്താവേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ.

പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവേ ക്രൂശിതനായ കർത്താവിന്റെ തിരുമുറിവുകൾ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ  പതിപ്പിച്ചുറപ്പിക്കണമേ

(7-ാoസ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ)

ഏഴാം സ്ഥലം

ഈശോമിശിഹാ രണ്ടാം പ്രാവശ്യം വീഴുന്നു

ഈശോമിശിഹിയേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ കുമ്പിട്ടാരാധിക്കുന്നു:

എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ വിശുദ്ധ കുരിശിനാൽ ✝ അങ്ങു ലോകത്തെ വീണ്ടു രക്ഷിച്ചു

ഈശോ ബലഹീനനായി വീണ്ടും നിലത്തു വീഴുന്നു …..മുറിവുകളിൽ നിന്ന് രക്തം ഒഴുകുന്നു …… ശരീരമാകെ വേദനിക്കുന്നു …..”ഞാൻ പൂഴിയിൽ വീണു പോയി എൻറെ ആത്മാവ് ദുഃഖിച്ചു തളർന്നു ഒന്നു”ചുറ്റുമുള്ളവർ പരിഹസിക്കുന്നു ….അവിടുന്ന് അതൊന്നും ഗണ്യമാക്കുന്നില്ല …..” എന്റെപിതാവ് എനിക്കുതന്ന പാനപാത്രം ഞാൻ കുടിക്കേണ്ടതല്ലയോ ?”പിതാവിൻറെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റാനല്ലാതെഅവിടുന്ന് മറ്റൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല.മനുഷ്യ പാപങ്ങളുടെ ഭാരമെല്ലാം ചുമന്ന മിശിഹായെ,അങ്ങയെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സമീപിക്കുന്നു.അങ്ങയെ കൂടാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ ശക്തിയില്ല.ജീവിതത്തിൻറെ ഭാരത്താൽ ഞങ്ങൾ തളർന്നു വീഴുകയും എഴുന്നേൽക്കുവാൻ കഴിവില്ലാതെ വലയുകയും ചെയ്യുന്നു.അങ്ങേ തൃകൈനീട്ടി ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ .

1⃣ സ്വർഗ. 1⃣ നന്മ.

✝ കർത്താവേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ.

പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവേ ക്രൂശിതനായ കർത്താവിന്റെ തിരുമുറിവുകൾ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ  പതിപ്പിച്ചുറപ്പിക്കണമേ

( 8-ാംസ്ഥലത്തേക്കു പോകുമ്പോൾ)

എട്ടാം സ്ഥലം

ഈശോമിശിഹാ ഓർശ്ലം നഗരിയിലെ സ്ത്രീകളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു

ഈശോമിശിഹിയേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ കുമ്പിട്ടാരാധിക്കുന്നു:

എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ വിശുദ്ധ കുരിശിനാൽ ✝ അങ്ങു ലോകത്തെ വീണ്ടു രക്ഷിച്ചു

ഓറശ്ലത്തിന്റെ തെരുവുകൾ ശബ്ദായമാനമായി …പതിവില്ലാത്ത ബഹളം കേട്ട് സ്ത്രീജനങ്ങൾ വഴിയിലേക്ക് വരുന്നു …അവർക്ക് സുപരിചിതനായ ഈശോ കൊലക്കളത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുന്നു ….അവിടുത്തെ പേരിൽ അവർക്ക് അനുകമ്പ തോന്നി …ഓശാന ഞായറാഴ്ചത്തെ ഘോഷയാത്ര അവരുടെ ഓർമ്മയിൽ വന്നു …സൈത്തിൻ കൊമ്പുകളും ജയ് വിളികളും …അവർ കണ്ണുനീർ വാർത്ത് കരഞ്ഞു …അവരുടെ സഹതാപ പ്രകടനം അവിടുത്തെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു …അവിടുന്ന് അവരോടു പറയുന്നു ” നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഓർത്തു കരയുവിൻ.”
ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഓറ ശ്ലം ആക്രമിക്കപ്പെടുo…അവരും അവരുടെ കുട്ടികളും പട്ടിണി കിടന്നു മരിക്കും …ആ സംഭവം അവിടുന്ന് പ്രവചിക്കയായിരുന്നു …അവിടുന്ന് സ്വയം മറന്ന് അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു.
എളിയവരുടെ സങ്കേതമായ കർത്താവേ, ഞെരുക്കത്തിന്റെ കാലത്ത് ഞങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ദൈവമേ,അങ്ങേ ദാരുണമായ പീഡകൾ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ ദുഃഖിക്കുന്നു.അവയ്ക്ക് കാരണമായ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളോർത്ത് കരയുവാനുംഭാവിയിൽ പരിശുദ്ധരായി ജീവിക്കുവാനും ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ .

1⃣ സ്വർഗ. 1⃣ നന്മ.

✝ കർത്താവേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ.

പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവേ ക്രൂശിതനായ കർത്താവിന്റെ തിരുമുറിവുകൾ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ  പതിപ്പിച്ചുറപ്പിക്കണമേ

(9-ാoസ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ

ഒൻപതാം സ്ഥലം

ഈശോ മൂന്നാം പ്രാവശ്യം വീഴുന്നു

ഈശോമിശിഹിയേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ കുമ്പിട്ടാരാധിക്കുന്നു:

എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ വിശുദ്ധ കുരിശിനാൽ ✝ അങ്ങു ലോകത്തെ വീണ്ടു രക്ഷിച്ചു

മുന്നോട്ടു നീങ്ങുവാൻ അവിടുത്തേയ്ക്ക് ഇനി ശക്തിയില്ല …രക്തമെല്ലാം തീരാറായി …തലകറങ്ങുന്നു … ശരീരം വിറയ്ക്കുന്നു … അവിടുന്ന് അതാ നിലംപതിക്കുന്നു …സ്വയം എഴുന്നേൽക്കുവാൻ ശക്തിയില്ല …ശത്രുക്കൾ അവിടുത്തെ വലിച്ചെഴുന്നേൽ പിക്കുന്നു …ബലി പൂർത്തിയാകുവാൻ ഇനി വളരെ സമയമില്ല… അവിടുന്നു നടക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു …
“നീ പീഡിപ്പിക്കുന്ന ഈശോയാകുന്നു ഞാൻ” എന്ന് ശാവോലിനോട് അരുളിച്ചെയ്തവാക്കുകൾ ഇപ്പോൾ നമ്മെ നോക്കി അവിടുന്ന് ആവർത്തിക്കുന്നു .
ലോക പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ചെയ്ത കർത്താവേ,അങ്ങേ പീഡകളുടെ മുമ്പിൽ എന്റെ വേദനകൾ എത്ര നിസ്സാരമാവുന്നു ! എങ്കിലും ജീവിതഭാരം നിമിത്തം .ഞാൻ പലപ്പോഴും ക്ഷീണിച്ചു പോകുന്നു.പ്രയാസങ്ങൾ എന്നെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.ഒരു വേദന തീരും മുമ്പ് മറ്റൊന്നു വന്നുകഴിഞ്ഞു.ജീവിതത്തിൽ നിരാശനാകാതെ അവയെല്ലാം അങ്ങയെ ഓർത്തു സഹിക്കുവാൻഎനിക്ക് ശക്തി തരേണമേ.എന്തെന്നാൽ എന്റെ ജീവിതം ഇനി എത്ര നീളുമെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ “ആർക്കും വേല ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത രാത്രികാലം അടുത്തു വരികയാണല്ലോ”.

1⃣ സ്വർഗ. 1⃣ നന്മ.

✝ കർത്താവേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ.

പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവേ ക്രൂശിതനായ കർത്താവിന്റെ തിരുമുറിവുകൾ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പതിപ്പിച്ചുറപ്പിക്കണമേ

(10-ാoസ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ)

പത്താം സ്ഥലം

ദിവ്യ രക്ഷകന്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ ഉരിഞ്ഞെടുക്കുന്നു

ഈശോമിശിഹിയേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ കുമ്പിട്ടാരാധിക്കുന്നു:

എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ വിശുദ്ധ കുരിശിനാൽ ✝ അങ്ങു ലോകത്തെ വീണ്ടു രക്ഷിച്ചു

ഗാഗുൽത്തായിൽ എത്തിയപ്പോൾ അവർ അവിടുത്തേക്ക് മീറ കലർത്തിയ വീഞ്ഞ് കൊടുത്തു :എന്നാൽ അവിടുന്ന് അത് സ്വീകരിച്ചില്ല. അവിടുത്തെ വസ്ത്രങ്ങൾ നാലായി ഭാഗിച്ച് ച്ച ഓരോരുത്തർ ഓരോ ഭാഗം എടുക്കുകയും ചെയ്തു.മേലങ്കി തയ്യൽ കൂടാതെ നെയ്യപ്പെട്ടതായിരുന്നു. അത് ആർക്ക് ലഭിക്കണമെന്ന് ചിട്ടിയിട്ട് തീരുമാനിക്കാം എന്ന് അവർ പരസ്പരം പറഞ്ഞു “എന്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ അവർ ഭാഗിച്ചെടുത്തു എന്റെ മേലങ്കിക്കുവേണ്ടി അവർ ചിട്ടിയിട്ടു” എന്നുള്ള തിരുവെഴുത്ത് അങ്ങനെ അന്വർത്ഥമായി.
രക്തത്തിൽ ഒട്ടിപിടിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ ഉരിഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ദുസ്സഹമായ വേദനയനുഭവിച്ച മിശിഹായേ,പാപം നിറഞ്ഞ പഴയ മനുഷ്യനെ ഉരിഞ്ഞുമാറ്റി അങ്ങയെ ധരിക്കുവാനും ,മറ്റൊരു ക്രിസ്തുവായി ജീവിക്കുവാനും എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ .

1⃣ സ്വർഗ. 1⃣ നന്മ.

✝ കർത്താവേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ.

പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവേ  ക്രൂശിതനായ കർത്താവിന്റെ തിരുമുറിവുകൾ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പതിപ്പിച്ചുറപ്പിക്കണമേ

(11-ാoസ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ

പതിനൊന്നാം സ്ഥലം

ഈശോമിശിഹാ കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെടുന്നു

🙏ഈശോമിശിഹിയേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ കുമ്പിട്ടാരാധിക്കുന്നു:

എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ വിശുദ്ധ കുരിശിനാൽ ✝ അങ്ങു ലോകത്തെ വീണ്ടു രക്ഷിച്ചു🙏

ഈശോയെ കുരിശിൽ കിടത്തി കൈകളിലും കാലുകളിലും അവർ ആണി തറയ്ക്കുന്നു …..ആണി പഴുതു കളിലേക്ക് കൈകാലുകൾ വലിച്ചു നീട്ടുന്നു ….ഉഗ്രമായ വേദന …. മനുഷ്യന് സങ്കൽപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം ദുസ്സഹമായ പീഡകൾ …എങ്കിലും അവിടുത്തെ അധരങ്ങളിൽ പരാതിയില്ല …കണ്ണുകളിൽ നൈരാശ്യമില്ല …. പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറട്ടെ എന്ന് അവിടുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.

ലോക രക്ഷകനായ കർത്താവേ,സ്നേഹത്തിന്റെ പുതിയ സന്ദേശവുമായി വന്ന അങ്ങയെ ലോകം കുരിശിൽ തറച്ചു.അങ്ങ് ലോകത്തിൽ നിന്നല്ലാത്തതിനാൽ ലോകം അങ്ങയെ ദ്വേഷിച്ചു.യജമാന നേക്കാൾ വലിയ ഭൃത്യൻനില്ലെന്ന് അങ്ങ് അരുളിചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ.അങ്ങയെ പീഡിപ്പിച്ചവർ ഞങ്ങളെയും പീഡിപ്പിക്കുമെന്നു ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു.അങ്ങയോടുകൂടെ കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ടുവാനും , ലോകത്തിനു മരിച്ച് അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുവാനും ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ .

1⃣ സ്വർഗ. 1⃣ നന്മ.

✝ കർത്താവേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ.

പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവേ ക്രൂശിതനായ കർത്താവിന്റെ തിരുമുറിവുകൾ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പതിപ്പിച്ചുറപ്പിക്കണമേ

(12-ാoസ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ)

പന്ത്രണ്ടാം സ്ഥലം

ഈശോ മിശിഹാ കുരിശിന്മേൽ തൂങ്ങി മരിക്കുന്നു

ഈശോമിശിഹിയേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ കുമ്പിട്ടാരാധിക്കുന്നു:

എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ വിശുദ്ധ കുരിശിനാൽ ✝ അങ്ങു ലോകത്തെ വീണ്ടു രക്ഷിച്ചു

രണ്ടു കള്ളന്മാരുടെ നടുവിൽ അവിടുത്തെ അവർ കുരിശിൽ തറച്ചു. കുരിശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ശത്രുക്കൾക്കു വേണ്ടി അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു …. നല്ല കള്ളനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു … മാതാവും മറ്റു സ്ത്രീകളും കരഞ്ഞു കൊണ്ടു കുരിശിനു താഴെ നിന്നിരുന്നു ” ഇതാ നിന്റെ മകൻ” എന്ന് അമ്മയോടും ” ഇതാ നിന്റെ അമ്മ” എന്ന് യോഹന്നാനോടും അവിടുന്ന് അരുളിച്ചെയ്തു. പന്ത്രണ്ടു മണി സമയമായിരുന്നു ‘എന്റെ പിതാവേ, അങ്ങേ കൈകളിൽ എന്റെ ആത്മാവിനെ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു’, എന്നരുളിച്ചെയ്ത് അവിടുന്ന് മരിച്ചു. പെട്ടെന്ന് സൂര്യൻ ഇരുണ്ടു, മൂന്ന് മണി വരെ ഭൂമിയിലെങ്ങും അന്ധകാരമായിരുന്നു. ദേവാലയത്തിലെ തിരശ്ശീല നടുവേ കീറിപ്പോയി. ഭൂമിയിളകി; പാറകൾ വിളർന്നു; പ്രേതാലയങ്ങൾ തുറക്കപ്പെട്ടു.
ശതാധിപൻ ഇതെല്ലാം കണ്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് കൊണ്ട് ‘ ഈ മനുഷ്യൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ നീതിമാൻ ആയിരുന്നു’ എന്നു വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. കണ്ടു നിന്നിരുന്ന വർ മാറത്തടിച്ചു കൊണ്ടു മടങ്ങിപ്പോയി.
“എനിക്കൊരു മാമോദീസാ മുങ്ങുവാനുണ്ട്. അതു പൂർത്തിയാക്കുന്നതുവരെ ഞാൻ അസ്വസ്ഥനാക്കുന്നു.” കർത്താവേ, അങ്ങ് ആഗ്രഹിച്ച മാമോദീസാ അങ്ങ് മുങ്ങി കഴിഞ്ഞു. അങ്ങേ ദഹനബലി അങ്ങ് പൂർത്തിയാക്കി. എന്റെ ബലിയും ഒരിക്കൽ പൂർത്തിയാകും. ഞാനും ഒരു ദിവസം മരിക്കും. അന്ന് അങ്ങയെപ്പോലെ ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ എന്നെ അനുവദിക്കണമേ .
“എന്റെ പിതാവേ ” ഭൂമിയിൽ ഞാൻ അങ്ങയെ മഹത്വപ്പെടുത്തി. എന്നെ ഏല്പിച്ചിരുന്ന ജോലി ഞാൻ പൂർത്തിയാക്കി. ആകയാൽ അങ്ങേപ്പക്കൻ എന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തണമേ.”

1⃣ സ്വർഗ. 1⃣ നന്മ.

✝ കർത്താവേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ.

പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവേ ക്രൂശിതനായ കർത്താവിന്റെ തിരുമുറിവുകൾ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ  പതിപ്പിച്ചുറപ്പിക്കണമേ

(13-ാoസ്ഥലത്തേക്ക് )

പതിമൂന്നാം സ്ഥലം

മിശിഹായുടെ മൃതദേഹം മാതാവിന്റെ മടിയിൽ കിടത്തുന്നു.

ഈശോമിശിഹിയേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ കുമ്പിട്ടാരാധിക്കുന്നു:

എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ വിശുദ്ധ കുരിശിനാൽ ✝ അങ്ങു ലോകത്തെ വീണ്ടു രക്ഷിച്ചു

അന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയായിരുന്നു.പിറ്റേന്ന് ശാബതമാകും.അതുകൊണ്ട് ശരീരങ്ങൾ രാത്രിയിൽ കുരിശിൽ കിടക്കാൻ പാടില്ലെന്നു യുദൻമാർ പറഞ്ഞു.എന്തെന്നാൽ ആ ശാബതംവലിയ ദിവസമായിരുന്നു.തന്മൂലംകുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെടുന്നവരുടെ കണങ്കാലുകൾ തകർത്തു ശരീരംതാഴെയിറക്കണമെന്ന് അവർ പീലാത്തോസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആകയാൽ പടയാളികൾ വന്ന് മിശിഹായോടു കൂടെ കൂരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ടിരുന്ന രണ്ടു പേരുടെയും കണങ്കാലുകൾ തകർത്തു. ഈശോ പണ്ടേ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നു കണ്ടതിനാൽ അവിടുത്തെ കണങ്കാലുകൾ തകർത്തില്ല. എങ്കിലും പടയാളികളിൽ ഒരാൾ കുന്തം കൊണ്ട് അവിടുത്തെ വിലാപുറത്ത് കുത്തി . ഉടനെ അവിടെ നിന്നു രക്തവും വെള്ളവും ഒഴുകി അനന്തരം മിശിഹായുടെ മൃതദേഹം കുരിശിൽ നിന്നിറക്കി അവർ മാതാവിന്റെ മടിയിൽ കിടത്തി.
ഏറ്റം വ്യാകുലയായ മാതാവേ . അങ്ങേ വത്സലപുത്രൻ മടിയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് മൂകമായഭാഷയിൽ അന്ത്യയാത്ര പറഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങ് അനുഭവിച്ച സങ്കടം ആർക്കു വിവരിക്കാൻ കഴിയും ? ഉണ്ണിയായി പിറന്ന ദൈവ കുമാരനെ ആദ്യമായി കൈയ്യിലെടുത്തതു മുതൽ ഗാഗുൽത്താ വരെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഒരോന്നും അങ്ങേ ഓർമ്മയിൽ തെളിഞ്ഞു നിന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങു സഹിച്ച പീഡകളെ ഓർത്തു ജീവിത ദുഃഖത്തിന്റെ ഏകാന്ത നിമിഷങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ ധൈര്യപ്പെടുത്തിയാശ്വസിപ്പിക്കണമേ .

1⃣ സ്വർഗ. 1⃣ നന്മ.

✝ കർത്താവേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ.

പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവേ ക്രൂശിതനായ കർത്താവിന്റെ തിരുമുറിവുകൾ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പതിപ്പിച്ചുറപ്പിക്കണമേ

(14-ാoസ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ)

പതിനാലാം സ്ഥലം

ഈശോയുടെ മൃതദേഹം കല്ലറയിൽ സംസ്ക്കരിക്കുന്നു

ഈശോമിശിഹിയേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ കുമ്പിട്ടാരാധിക്കുന്നു:

എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ വിശുദ്ധ കുരിശിനാൽ ✝ അങ്ങു ലോകത്തെ വീണ്ടു രക്ഷിച്ചു

അനന്തരം പീലാത്തോസിന്റെ അനുവാദത്തോടെ റാംസാക്കാരനായ യൗസേപ്പ് ഈശോയുടെ മൃതദേഹം ഏറ്റെടുത്തു.നൂറു റാത്തലോളം സുഗന്ധക്കൂട്ടുകളുമായി നിക്കൊദേമൂസും ആയാളുടെ കൂടെ വന്നിരുന്നു.യൂദൻമാരുടെ ആചാരമനുസരിച്ച് കച്ചകളും പരിമള ദ്രവ്യങ്ങളുംകൊണ്ട് ശരീരം പൊതിഞ്ഞു. ഈശോയെ കുരിശിൽ തറച്ചിടത്ത് ഒരു തോട്ടവും .അവിടെ ഒരു പുതിയ കല്ലറയുമുണ്ടായിരുന്നു. ശാബതം ആരംഭിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ടും,കല്ലറ അടുത്തായിരുന്നതുകൊണ്ടും , അവർ ഈശോയെ അവിടെ സംസ്കരിച്ചു.
“അങ്ങ് എന്റെ ആത്മാവിനെ പാതാളത്തിൽ
തള്ളുക യില്ല; അങ്ങേ പരിശുദ്ധൻ അഴിഞ്ഞു പോകുവാൻ അനുവദിക്കുകയുമില്ല”.
അനന്തമായ പീഡകൾ സഹിച്ച് മഹത്വത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച മിശിഹായേ, അങ്ങയോടുകൂടി മരിക്കുന്നവർ അങ്ങയോടുകൂടെ ജീവിക്കുമെന്നു ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു.മാമോദിസ വഴിയായി ഞങ്ങളും അങ്ങയോടുകൂടെ കൂടെ സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കയാണല്ലോ. രാവും പകലും അങ്ങേ പീഡാനുഭവത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ട് പാപത്തിനു മരിച്ചവരായി ജീവിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ .

1⃣ സ്വർഗ. 1⃣ നന്മ.

✝ കർത്താവേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ.

പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവേ  ക്രൂശിതനായ കർത്താവിന്റെ തിരുമുറിവുകൾ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പതിപ്പിച്ചുറപ്പിക്കണമേ

സമാപന പ്രാർത്ഥന 

നീതിമാനായ പിതാവേ, അങ്ങേ രഞ്ജിപ്പിക്കുവാൻ സ്വയംബലി വസ്തുവായിത്തീർന്ന പ്രിയ പുത്രനെ ത്യക്കൺ പാർക്കണമേ .ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി മരണംവരിച്ചഅങ്ങേ പുത്രനെ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടു ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കുകയും, ഞങ്ങളോടു രമ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യണമേ.

അങ്ങേ തിരുക്കുമാരൻ ഗാഗുൽത്തായിൽ ചിന്തിയ തിരുരക്തം ഞങ്ങൾക്കു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആ തിരുരക്തത്തെയോർത്തു ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കൈക്കൊള്ളണമേ.

ഞങ്ങളുടെ പാപം വലുതാണെന്നു ഞങ്ങളറിയുന്നു. എന്നാൽ അങ്ങേ കാരുണ്യം അതിനേക്കാൾ വലുതാണല്ലോ. ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ അവയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഈ പരിഹാര ബലിയേയും ഗൗനിക്കണമേ.
ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ നിമിത്തം അങ്ങേ പ്രിയപുത്രൻ ആണികളാൽ തറയ്ക്കപ്പെടുകയും കുന്തത്താൽ കുത്തപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അങ്ങേ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ അവിടുത്തെ പീഡകൾ ധാരാളം മതിയല്ലോ.
തന്റെ പുത്രനെ ഞങ്ങൾക്കു നൽകിയ പിതാവിനു സ്തുതിയും കുരിശു മരണത്താൽ ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ച പുത്രന് ആരാധനയും രക്ഷണ കൃത്യം പൂർത്തിയാക്കിയ പരിശുദ്ധാത്മാവിനു സ്തോത്രവുമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ . ആമേൻ .🙏

1️⃣. സ്വർഗ്ഗ .1️⃣. നൻമ .

മനസ്താപപ്രകരണം

എന്റെ ദൈവമേ,
ഏറ്റവും നല്ലവനും എല്ലാറ്റിലും ഉപരിയായി സ്നേഹിക്കപ്പെടുവാനും യോഗ്യനുമായ, അങ്ങേക്കെതിരായി പാപം ചെയ്തു പോയതിനാൽ,
പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ഞാൻ മനസ്തപിക്കുകയും, പാപങ്ങളെ വെറുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങയെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു. എന്റെ പാപങ്ങളാൽ, എന്റെ ആത്മാവിനെ അശുദ്ധമാക്കിയതിനാലും, സ്വർഗത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി, നരകത്തിന് അർഹനായി തീർന്നതിനാലും, ഞാൻ ഖേദിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ പ്രസാദവര സഹായത്താൽ, പാപ സാഹചര്യങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുമെന്നും,
മേലിൽ പാപം ചെയ്യുകയില്ല എന്നും ദൃഢമായി ഞാൻ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഒരു പാപം ചെയ്യുക എന്നതിനേക്കാൾ മരിക്കാനും ഞാൻ സന്നദ്ധനായിരിക്കുന്നു.
ആമ്മേൻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code