വിശുദ്ധ യൗവുസേപ്പിതാവിനോടുള്ള ആത്മ ശരീര വിശുദ്ധി ക്കായുള്ള പ്രാർത്ഥന*

കന്യാവ്രത ക്കാരുടെ കാവൽക്കാരനും പിതാവുമായ മാർ യൗസേപ്പ് പിതാവേ, നിഷ്കളങ്കത തന്നെയായ ഈശോമിശിഹാ യും കന്യകകൾക്കു മകുടം ആയിരിക്കുന്ന നിർമ്മല കന്യകാമറിയവും അങ്ങേ വിശ്വസ്ത സംരക്ഷണത്തിന് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടുവല്ലോ. ഈശോ മറിയം എന്ന എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട നിധിയെക്കുറിച്ച് അങ്ങയോട് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു .എന്നെ അശുദ്ധ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും കാത്തു ശുദ്ധ ഹൃദയത്തോടും കറ കൂടാത്ത ആത്മാവോടും കൂടെ ഈശോ മിശിഹായ്ക്കും മറിയത്തിനും എപ്പോഴും നിർമ്മലമായ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ എന്നെ അങ്ങ് സഹായിക്കേണമേ.🙏
 ആമേൻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code